Do czego służy Steam?

Do czego służy Steam?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Platforma Steam jest najpopularniejszym wśród graczy repozytorium gier on-line. Co ofe­ruje Steam i czy to odpo­wied­nie narzę­dzie roz­rywki dla dziecka?

Half-Life i Counter-Strike. Tak to się zaczęło

Plat­forma Steam została zało­żona w 2003 roku przez firmę Valve Corporation — producenta klasyków strzelanek FPP z roku 1998 — Half-Life i Counter-Strike.

Steam to cyfrowe repozytorium gier, z jakiego korzy­sta dziś ponad 120 milio­nów aktyw­nych użyt­kow­ni­ków. Tylko w ostatnim roku przy­było jej 26,31% nowych nabywców. Każ­dego dnia z tej usługi korzy­sta 62,6 milio­nów posia­da­czy kont, co w porów­na­niu do 47 milio­nów w 2018 roku jest 51,99-procentowym wzro­stem.

Dziś w kata­logu Steam znaj­duje się ponad pięć­dzie­siąt tysięcy tytu­łów, zarówno pozy­cji płat­nych, wer­sji demo do pobra­nia, jak i dar­mo­wych gier. Plusem usługi jest moż­li­wość zakupu gier w pro­mo­cyj­nych cenach. Usta­wiony alert informuje nas, kiedy kupimy wybraną przez nas pozycję za najlepszą cenę.

Panel użytkownika — możliwości

Aby móc zacząć korzy­stać z moż­li­wo­ści ser­wisu, należy zare­je­stro­wać konto, a następ­nie zalo­go­wać się przez panel www lub pobraną wcze­śniej i zain­sta­lo­waną apli­ka­cję. Całość obsłu­gi­wana jest przez zewnętrzną apli­ka­cję Steam lub za pośred­nic­twem panelu www. Pobraną grę doda­jemy do naszego konta użyt­kow­nika i insta­lu­jemy na kom­pu­te­rze.

Zare­je­stro­wane konto będzie widoczne dla pozo­sta­łych użyt­kow­ni­ków. Para­me­try gier, listy przy­ja­ciół, komen­ta­rze i opisy będą widoczne tylko dla tych, dla któ­rych zostaną przy­znane prawa. Konto zabez­pie­czone jest poprzez zatwierdzanie logo­wa­nia za pomocą dodat­ko­wego poziomu zabez­pie­cze­nia. Jest nim kod wysłany na zare­je­stro­wany adres e-mail lub potwier­dze­nie poprzez apli­ka­cję mobilną.

Steam pozwala nam na zain­sta­lo­wa­nie gry na nie­mal każ­dym kom­pu­te­rze. Instalacja gry odbywa się w wewnętrznym katalogu aplikacji na dysku naszego kom­pu­tera. Na Ste­amie można rów­nież sprze­da­wać wcze­śniej zaku­pione gry.

Rozgrywkę można zapisać w chmurze, możliwe jest też strumieniowanie gry. Jest to uruchomienie tytułu na komputerze, którego parametry pozwalają uruchomić grę i przesłanie obrazu oraz dźwięku na słabsze urządzenie. Dzięki temu rozwiązaniu, siedząc wygodnie na łóżku, możemy grać na laptopie czy uruchomić grę na systemie, dla którego producent nie przewidział produkcji — np. Linux.

Czy Steam to miejsce do zabawy dla wszystkich?

Korzystanie ze Steam’a wymaga ukończenia 13 lat. Należy wziąć pod uwagę fakt, że sporo jest treści przeznaczonej dla starszej grupy użytkowników. Coraz więcej jest gier obfitujących w przemoc i epatujących erotyką. Na szczęście właściwa konfiguracja konta oraz monitorowanie zabaw dziecka pozwoli wyeliminować związane z tym zagrożenia.

Na stronie platformy znajdziemy szczegółowy opis konfiguracji trybu rodzinnego, jaki daje narzędzia kontroli nad treściami, z których korzystają najmłodsi użytkownicy.

Integralną częścią ekosystemu Steam’a są społeczności forów i chaty, na których można komunikować się w formie tekstowej i głosowej. Grupy, jakie tworzą użytkownicy, zrzeszają osoby o wspólnych zainteresowaniach. 

Społeczności nie muszą się wiązać stricte z graniem. Pamiętać należy, że znajdują się wśród nich osoby pełnoletnie. Należy zatem zwrócić uwagę na to, z kim i o czym nasze dziecko rozmawia na forach.

Ile kosztuje granie na Steamie?

Używanie Steam’a jest nieodpłatne, ale za wiele gier należy zapłacić. Cena niektórych jest symboliczna, a inne są całkowicie bezpłatne. Za tytuły kasowe cena może wynieść nawet ponad dwieście złotych. Na szczęście dystrybutor organizuje wyprzedaże, oferując możliwość skorzystania ze znacznych upustów. 

Przed zakupem należy mieć świadomość, że grę, którą kupimy, będziemy mogli uruchomić tylko za pośrednictwem Steam’a. Nie ma możliwości instalacji gry niezależnie od platformy. 

Zakupy na Steam odbywają się za pośrednictwem portfela. Może on być zasilony środkami bądź za pośrednictwem karty podarunkowej. Pozwala to na wgląd w wydatki, zwłaszcza w sytuacji, kiedy coraz częściej gry zawierają w sobie mikropłatności. 

Mimo że użytkownicy wciąż zgłaszają problemy związane z brakiem zintegrowanych możliwości nagrywania video, a także skarżą się na jakość supportu, ta platforma wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród serwisów gier on-line.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*