Klawiatura mechaniczna czy membranowa. Którą wybrać?

Klawiatura mechaniczna czy membranowa. Którą wybrać?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis

Wybór kla­wia­tur gamin­go­wych na rynku jest ogromny. Nie łatwo jest pod­jąć decy­zję, jaki kupić model. Zanim zagłę­bimy się w gąszcz ran­kin­gów i recen­zji, poznajmy ich budowę i mecha­nizm.

Pod­sta­wowe róż­nice pomię­dzy kla­wia­turą mecha­niczną a mem­bra­nową

Fun­da­men­talna róż­nica wynika ze spo­sobu budowy kla­wi­szy kla­wia­tur gamin­go­wych i wyso­ko­ści ich skoku, który wpływa na jakość użyt­ko­wa­nia. W zależ­no­ści od wyko­rzy­sta­nej tech­no­lo­gii i twar­do­ści kla­wi­szy, pod­czas ich wci­ska­nia powstają mili­se­kun­dowe opóź­nie­nia. Decy­du­ją one o wygra­nej w roz­grywkach wymagających szybkiego czasu reakcji. Dlatego o wyborze klawiatury powinien decydować sposób, w jaki będziemy z niej korzystać. 

Aby przekonać się, czy zależy nam na klawiaturze mechanicznej, czy wystarczy nam membranowa, naj­le­piej wybie­rać się do sklepu. Własnoręczna ocena kom­fortu użyt­ko­wa­nia poprzez wci­ska­nie kla­wi­szy będzie testem, jaki uła­twi pod­ję­cie zakupu. Zatem nie suge­rujmy się jedy­nie ceną ani opi­niami na YouTube. Decyzję podej­mijmy na pod­sta­wie wła­snego – subiektywnego – doświad­cze­nia.

Kla­wia­tura mem­bra­nowa. Nocne granie nie postawi rodziny na nogi

Kon­struk­cja kla­wia­tury mem­bra­no­wej pozwala na jej cichą pracę. Minusem jest mniej­sza pre­cy­zja oraz wytrzy­ma­ło­ść. Skok kla­wi­szy jest o wiele więk­szy niż w przy­padku kla­wia­tury mecha­nicz­nej. Dlatego akty­wa­cja przycisków wymaga więk­szej siły naci­sku. Jakość tego roz­wią­za­nia ma odzwier­cie­dle­nie w niż­szej cenie modeli klawiatur membranowych. Dlatego na biur­kach gra­czy najczęściej zobaczymy właśnie je.

Z funk­cjo­nal­no­ści kla­wia­tury mem­bra­no­wej sko­rzy­stają przede wszystkim począt­ku­jący użyt­kow­nicy. Doce­nią pre­cy­zyjne i wywa­żone kla­wi­sze zapew­nia­jące płyn­ność pisa­nia. Statystycznie klawiatury membranowe są gorszej jakości w stosunku do klawiatur mechanicznych. Osiągalne są jednak zaawan­so­wane modele, takie jak Logi­tech G213 PRODIGY ofe­rujące naj­wyż­szy stopień kon­struk­cji. Decydując się na zakup takiej kla­wia­tury, z pew­no­ścią będziemy zado­wo­leni z jej jako­ści. 

Kla­wia­tura mecha­niczna. Swit­che, wyso­kość skoku i dźwięk

Kla­wia­tura mecha­niczna posiada trwal­szy mecha­nizm i zde­cy­do­wa­nie wyż­szy skok kla­wi­szy. Pozytywne doświadczenie grania na takiej klawiaturze docenia coraz większa ilość graczy. Ceną, jaką zapła­cimy za przy­jem­ność używania takiej klawiatury, nie będzie tylko więk­szy wyda­tek w skle­pie. Musimy liczyć się też z hała­sem, jaki gene­ruje ona pod­czas wci­ska­nia kla­wi­szy. Dźwięki wydawane przez taką klawiaturę mogą być iry­tu­jące dla reszty domow­ni­ków, którym może być trudno zaak­cep­to­wać jej gło­śną pracę. 

Kupu­jąc kla­wia­turę mecha­niczną, zwróćmy uwagę na zasto­so­wane prze­łącz­niki. Logi­tech i Razer sto­sują prze­łącz­niki wła­snej pro­duk­cji, ale popularne switche autor­stwa firmy Cherry XM znajdziemy w wielu modelach klawiatur. Porównywalną jakością charakteryzują się prze­łącz­niki Kailh. W tańszych modelach znaleźć możemy części firmy Outem czy Gate­ron, ale ich jakość jest wyraź­nie niż­sza. 

Podstawową różnicą między prze­łącz­ni­kami jest przede wszystkim siła naci­sku, potrzebna do akty­wa­cji kla­wi­sza oraz gło­śno­ść kla­wia­tury. Im mniej­szy jest próg akty­wa­cji, tym kla­wia­tura jest bar­dziej czuła i szyb­ciej może zare­je­stro­wać akcję. Dla­tego niż­szy próg ozna­cza więk­szą szyb­kość, a tym samym lep­sze zasto­so­wa­nie do gamingu. 

Prze­łącz­niki wyma­ga­ją­ce więk­szej siły naci­sku poma­gają unik­nąć przy­pad­ko­wych naci­śnięć. Swit­che z wyraź­nie wyczu­wal­nym momen­tem akty­wa­cji przy­ci­sku będą zde­cy­do­wa­nie lep­sze do pisa­nia niż dłu­gich roz­gry­wek. Dostępne są też prze­łącz­niki typu silent, które cha­rak­te­ry­zują się cichą pracą.

Tuning klawiatur gamingowych

Pro­du­cenci wyposażają swoje modele w coraz bar­dziej zaawan­so­wane funkcje. Dodatkowe klawisze pozwalają na programowanie makr odtwarzających serię ustalonych przycisków wciskanych w danej kolejności. Mając na wyposażeniu taką klawiaturę, jesteśmy w lepszej pozycji podczas rozgrywek.

Dodatkowe oprogramowanie pozwa­la sper­so­na­li­zować pod­świe­tle­nie kla­wia­tury i mapować jej pod­świe­tle­nie w zależ­no­ści od apli­ka­cji. Efek­tow­ność tego roz­wią­za­nia może się naprawdę podo­bać. Niektóre modele oferują funkcję bezprzewodowego połączenia z komputerem, co pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku.

Werdykt

Weźmy kla­wia­turę do rąk, a nasze palce odpo­wie­dzą nam na pyta­nie, co kupić. Na zakup lepiej wyko­na­nego modelu pozwoli więk­szy budżet. Będziemy mieli szerszy wybór klawiatur, ich trwa­łości czy dedy­ko­wanego software zwięk­sza­jącego moż­li­wo­ści naszej kla­wia­tury. Wśród dodat­ko­wych akce­so­riów znaj­dziemy modele wypo­sa­żone w pod­kładkę, która poprawi ergo­no­mię i usu­nie zmę­cze­nie dłoni.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*