IPS, VA czy TN – którą matrycę wybrać do grania?

IPS, VA czy TN – którą matrycę wybrać do grania?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Poznaj różnice pomiędzy matrycami IPS, VA i TN. Dowiedz się, jakie są ich kluczowe parametry. Zdecyduj, na czym najbardziej Ci zależy jeszcze przed zakupem monitora. 

Zanim podej­miesz decy­zję o zaku­pie moni­tora, zadaj sobie pyta­nie, w jaki spo­sób będziesz z niego korzy­stał. W ten spo­sób spre­cy­zu­jesz jego prze­zna­cze­nie, a zara­zem dobie­rzesz odpo­wied­nią matrycę moni­tora. Podej­mu­jąc się jego zakupu, masz do wyboru trzy rodzaje matryc LCD.

Matryca TN — naj­lep­sza do inten­syw­nych roz­gry­wek

Matryca TN (Twi­sted Nema­tic) – jej naj­waż­niej­szym para­me­trem jest krótki czas reak­cji oraz wysoka czę­sto­tli­wość wyświe­tla­nia. Ze względu na cenę matryca TN jest naj­częściej wybierana wśród gra­czy. Szacuje się, że aż 85% gra­czy ma na swoim biurku moni­tor z matrycą TN. Około 90% lap­to­pów jest wypo­sa­żona wła­śnie w nie. 

Poda­wany w mili­se­kun­dach czas okre­śla, ile jest potrzebne do zapa­le­nia się i cał­ko­witego zga­śnię­cia poje­dyn­czego pik­sela. Pozwala to wyświe­tlić dane wysłane na ekran przez kartę gra­ficzną. Im niż­szy czas reak­cji, tym wyświe­tlany obraz jest ostrzej­szy, nie smuży się. 

W przy­padku gier wideo lub oglą­da­nia fil­mów czas reak­cji powi­nien być moż­li­wie jak najniż­szy. Wybie­ra­jąc moni­tor do gra­nia, należy zwró­cić uwagę na egzemplarze z cza­sem reak­cji niż­szym niż 4 ms.

Czę­sto­tli­wość odświe­ża­nia matryc TN jest wzo­rowa i pozwala naj­lep­szym mode­lom moni­torów osią­gnąć war­tość się­ga­jącą 240 Hz. Prze­kłada się to na szyb­kość odtwa­rza­nia ani­ma­cji, a więc płyn­ność obrazu i kom­fort w cza­sie gry. 

Minu­sem matryc TN są nie­wiel­kie kąty widze­nia w pio­nie i nie­rów­no­mierne odwzo­rowanie barw na powierzchni matrycy, a także słabe przej­ścia tonalne i nie­jed­no­lite pod­świe­tle­nie. Dla tych gra­czy, dla których dobre odświe­ża­nie w inten­syw­nych roz­gryw­kach ma większe znaczenie niż jakość obrazu, matryca będzie traf­nym wybo­rem.

Matryca IPS — nie­zrów­nana jakość obrazu

Moni­tory z matrycą IPS (In-Plane Swit­ching) ofe­rują wyso­kiej jako­ści obraz i świetne odwzo­rowanie barw, a także dobre kąty widze­nia. Swoim para­me­trom zawdzię­czają wyraźny obraz, dostrze­galny z każ­dego miej­sca. 

Moni­tory wypo­sa­żone w ten rodzaj matrycy posia­dają naj­bar­dziej wszech­stronne zasto­so­wa­nia i prze­zna­czone są dla osób, które spę­dzają przed ekra­nem kom­pu­tera dłu­gie godziny.

Matryca IPS jest szcze­gól­nie popu­larna wśród miło­śni­ków kina, a jej sze­ro­kie kąty widze­nia nadają się ide­al­nie do tego, aby powie­sić taki moni­tor na ścia­nie. Wśród gra­czy cie­szą się popularnością ze względu na wyso­ki kom­fort pod­czas dłu­gich roz­gry­wek. 

Jeżeli zależy nam na niskim (1 ms) cza­sie reak­cji oraz wyso­kim odświe­ża­niu na pozio­mie 144 Hz i wyż­szym, musimy szy­ko­wać się na więk­szy wyda­tek. Po taki sprzęt będą się­gać gra­cze bar­dziej wyma­ga­jący.

Matryca IPS nie jest pozba­wiona wad. Nie­stety jej wadą jest rela­tyw­nie słaba czerń i nie­zbyt wysoki kon­trast, podobny do paneli TN. Czę­sto użyt­kow­nicy IPS-ów skarżą się na zauwa­żalne „sre­brze­nie” matrycy, kiedy to wyświe­tlana na całej powierzchni czerń jest nie­rów­no­mierna.

Matryca VA — najlepszy stosunek jakość-cena

Matryca MVA (Multi-domain Ver­ti­cal Ali­gn­ment) to świetny kon­trast i szcze­gó­ło­wość obrazu. MVA rewe­la­cyj­nie odwzo­ro­wuje czerń i kolory. Posiada dobry sto­su­nek jako­ści do ceny. Ma sze­ro­kie kąty widze­nia, jed­nak kosz­tem wol­niej­szego czasu reak­cji.

Matryca PVA (Pat­ter­ned Ver­ti­cal Alignment) – naj­waż­niej­szą jej zaletą jest wyż­szy współ­czyn­nik kon­trastu wyno­szący nawet 3000:1. Posiada dłuż­sze czasy reak­cji, ale wyż­szy kon­traktu. Eko­no­micz­nie jest tań­sza w pro­duk­cji.

Moni­tor z matrycą VA ofe­ruje opty­malne warunki do pracy i przy­stępną cenę. Świet­nie spraw­dzi się pod­czas oglą­da­nia wie­czor­nych sean­sów fil­mo­wych, gdzie doce­nimy reali­styczne kolory i przy­zwo­ity kon­trast. Spraw­dzi się rów­nież jako narzę­dzie w pracy biu­ro­wej.
Nie­za­leż­nie od matrycy, jaką będzie posia­dał Twój moni­tor, zwróć uwagę, aby jej powłoka była mato­wa­, a nie błysz­cząca. Będziesz mógł kom­fortowo korzy­stać z moni­tora bez nie­po­trzeb­nych reflek­sów, nie­za­leż­nie od źró­dła światła.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*